A Asociación

A Asociación de Actores e Actrices de Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro que actúa como organismo autoxestor e autónomo agrupando os actores, actrices, directores e directoras de Galicia

Nota legal

CONDICIÓNS XERAIS DE ACCESO E USO DO SITIO WEB AAAG.GAL

O sitio web www.aaag.gal é propiedade da Asociación Sindical de Actores, Actrices, Directores e Directoras de Galicia (en diante, Asociación de Actores e Actrices de Galicia), con domicilio a efectos de notificacións en Rúa dás Salvadas 2A, 15705 Santiago de Compostela, CIF núm. G15089410, e dirección de correo electrónico info@aaag.es, e a través do mesmo proporciónase información sobre as súas actividades e/o servizos.

A Asociación Sindical de Actores, Actrices, Directores e Directoras de Galicia está inscrita no Rexistro de Organizacións Sindicais e Empresariais da Dirección Xeral De Relacións Laborais da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia co número 82000056.

O acceso e uso do sitio web atribúe ao que o realiza a condición de “Usuario” e implica a aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes no momento do acceso. Se o usuario non comprendese na súa totalidade as presentes condicións de uso ou non estivese #de acordo con as mesmas, deberá absterse de utilizar e operar a través deste sitio web.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Asociación de Actores e Actrices de Galicia por parte dos usuarios que accedan e/o naveguen por www.aaag.gal. As presentes condicións xerais expóñense en todas e cada unha das páxinas do sitio web aaag.gal, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO.

A utilización do sitio web de Asociación de Actores e Actrices de Galicia é gratuíta e non require o previo rexistro do usuario. Naqueles casos que o acceso e/o uso de determinados servizos e/o contidos requirisen o rexistro ou subscrición dos usuarios, será necesario que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non sendo posible o acceso aos mesmos sen a devandita aceptación.

As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario para realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc.)/ etc.), ou a normativa vixente.

Asociación de Actores e Actrices de Galicia prohibe expresamente:

- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquera medio, calquera tipo de dano aos sistemas de Asociación de Actores e Actrices de Galicia ou a terceiros.

- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spamming") ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing").

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web, nin os contidos ou información e/o os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

Asociación de Actores e Actrices de Galicia poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

SEGUNDA.- CONTIDOS.

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por Asociación de Actores e Actrices de Galicia, utilizando fontes internas e externas, de tal modo que Asociación de Actores e Actrices de Galicia unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

Asociación de Actores e Actrices de Galicia resérvase o dereito para modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

Asociación de Actores e Actrices de Galicia non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento das ligazóns a sitios web de terceiros que figuren no sitio web.

Ademais, a través do sitio web aaag.gal, poden poñerse ao dispor dos usuarios, servizos gratuítos e/o de pago ofrecidos por terceiros alleos, os cales se rexerán polas condicións particulares dos devanditos servizos. Asociación de Actores e Actrices de Galicia non garante en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

Aqueles contidos -tanto gráficos como escritos- elaborados e incluídos polos usuarios, a través de colaboracións ou mediante a introdución voluntaria dos mesmos, ben directa ou indirectamente -a través de ligazón-, son de exclusiva responsabilidade dos propios usuarios, quedando expresamente exenta a Asociación de Actores e Actrices de Galicia de toda responsabilidade.

O usuario que introduza calquera contido no sitio web aaag.gal manifesta a absoluta legalidade e autoría dos mesmos e expresamente asume todo tipo de responsabilidade que se poida derivar destes contidos. O usuario tamén se fai responsable das opinións introducidas no chat e foros postos á súa disposición, no seu caso, a través do sitio web. Asociación de Actores e Actrices de Galicia non será responsable en ningún caso das opinións vertidas nos referidos foros e poderá retirar devanditos contidos e/o impedir o acceso aos usuarios que vulneren a legalidade vixente, así como poñer en coñecemento de Xulgados e Tribunais os feitos que sexan constitutivos dalgún tipo de ilícito penal ou civil.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE.

Asociación de Actores e Actrices de Galicia en ningún caso será responsable de:

- Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

- Da produción de calquera tipo de dano que os usuarios ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.li>

- Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de ligazóns.

Asociación de Actores e Actrices de Galicia resérvase o dereito para suspender o acceso sen aviso previo/previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse.

Asociación de Actores e Actrices de Galicia colaborará e notificará á autoridade competente as incidencias anteriormente indicadas no momento en que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR

Os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web aaag.gal atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentimento expreso de Asociación de Actores e Actrices de Galicia.

Asociación de Actores e Actrices de Galicia pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer ligazóns a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor das informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación dos referidos contidos.

Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario quen afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución ao Asociación de Actores e Actrices de Galicia.

QUINTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados da Coruña, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SEXTA.- MISCELÁNEA.

A declaración de nulidade dalgunha ou algunhas das cláusulas destas Condicións non prexudica a validez das restantes, que permanecerán vixentes. Asociación de Actores e Actrices de Galicia poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento estas Condicións o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte de Asociación de Actores e Actrices de Galicia.

Estas Condicións Xerais poderán ser modificadas por Asociación de Actores e Actrices de Galicia cando así o considere oportuno.

A modificación fornecerá efectos desde o día seguinte á data da súa publicación, a 9 de outubro de 2023