La Asociación

La Asociación de Actores e Actrices de Galicia es una entidad sin ánimo de lucro que actúa como organismo autogestor y autónomo agrupando a los/las actores/actrices y directores/as de Galicia

Licenza

Imaxes, textos e vídeos

As imaxes, textos e vídeos publicados nesta web son propiedade dos/as seus/súas autores/as e están liberados con licenza Creative Commons by. Isto quer dicir que podes usalos como quixeres, sempre que digas de onde tiras o material.En caso de que algún dos contidos tiver unha licenza máis restritiva, indicarase explicitamente. Por exemplo, nas imaxes da cobertura das Galas dos María Casares.

A web

Esta web foi creada empregando software libre. O código está realizado cos frameworks de php e CSS phpCan e cSans respectivamente, que están liberados con licenza GNU Affero 3.Cando obtivermos unha versión estábel do código desta web, liberarase con licenza libre.